Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W ŁOWICZU


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  (Administrator)

 

Administratorami Państwa danych osobowych są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu,
 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Łodzi,
 • Minister Sprawiedliwości,

w zakresie realizowanych zadań oraz

 • Sąd - w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.

Kontakt z Administratorem, jakim jest Sąd, Prezes Sądu oraz Dyrektor Sądu jest możliwy:

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 

Powołany został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Milena Skonieczna.

Kontakt z IOD jest możliwy:

 • drogą mailową: iod@lodz.so.gov.pl
 • telefonicznie: 42 677 89 06,
 • drogą pocztową ( adres Administratora). 

IOD udziela informacji w sprawach związanych w przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kompetencje IOD nie obejmują obszaru, w jakim Sądy sprawują wymiar sprawiedliwości. 

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z :

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd Rejonowy w Łowiczu z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty,  z którymi współpracuje Administrator - jak firmy świadczące usługi serwisowe, podmioty prowadzące portale itp.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, a także przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Na podstawie  RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

Wskazany organ nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w zakresie, w jakim Administratorem jest Sąd - wówczas nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  (Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PIONIE KARNYM

 

W zakresie, w jakim ochrona danych osobowych odnosi się do zapobiegania i zwalczania przestępczości i danych osobowych gromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie m.in.:

 • kodeksu postępowania karnego,
 • kodeksu karnego wykonawczego,
 • kodeksu karnego skarbowego,
 • kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, 

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania. 

Kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d