Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/17

  Przed Sądem Rejonowym  w Łowiczu toczy się sprawa INs 287/17 z wniosku Kingi Tusiewicz z udziałem Jacka Tusiewicza, Marka Węgierskiego o stwierdzenie, że Kinga Tusiewicz  nabyła przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości położonej  w Łowiczu, powiat łowicki ,obręb 0008- Śródmieście, jednostka ewidencyjna Łowicz,  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 2224 o powierzchni 950 mkw, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta Kw LD1O/00000871/2. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 394/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.906 (sześć tysiąc dziewięćset sześć) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie GN.VII/GN.IV/SP.VI 7724/150/A-1/2005/JP nieruchomość położoną w obrębie Stare Piaski, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numerem 13/2 o powierzchni 1458 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jest prowadzona księga wieczysta Kw 8416, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona podmiotom, które wykażą że są współwłaścicielami do 1/3 części nieruchomości. Niniejszym wzywa się współwłaścicieli działki 13/2 w Piaskach Bankowych do odbioru depozytu pouczając, że depozyt niepodjęty w ciągu 10 lat od ukazania się ogłoszenia podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18, (sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Łowiczu PR Ds. 150.216),

  której przedmiotem jest kilkaset zarzutów popełnionych w 2015 i 2016 roku na terenie Łowicza i Żyrardowa, polegających na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem po uprzednim pozyskaniu przez osoby nieuprawnione osobowych danych osób fizycznych i zaciąganiu na ich nazwiska umów zobowiązaniowych (kredytów, pożyczek, i in), które postawiono 10 oskarżonym,

  że pierwszy termin rozprawy wyznaczony został na dzień 02 lipca 2018 r. g. 900, a kolejne: 09, 26 i 30 lipca 2018 r. oraz  20, 27 i 30 sierpnia 2018 r. oraz 06 września 2018 r.

  Sąd zastrzega – w trybie art. 56 §1 kpk - możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie INs 460/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 460/16 z wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kompinie, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  504/1 o powierzchni 0,06 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 14/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasta Łowicza reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.747 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział 54/240 we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m2, która stała się własnością Gminy Miasta Łowicza na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 16z/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Marianny Dąbrowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 459/17

  Przed Sądem Rejonowym  w Łowiczu toczy się sprawa o sygn.  INs 459/17 z wniosku Ireny Sumińskiej z udziałem Piotra Sumińskiego,  Aleksandry Michalskiej, Tomasza Golisza, Szymona Golisza, Igora Golisza  o stwierdzenie, iż Irena Sumińska  nabyła przez zasiedzenie  własność niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656 o powierzchni  7700mkw,  położoną  w Rogóźnie I, gminie Domaniewice. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 360/12

  W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Skowronku, zmarłym dnia 5 czerwca 2011r. w Smardzewicach, ostatnio zamieszkałym w Krępie 64, gminie Domaniewice, posiadającego nr PESEL 74081206732. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie sygn. I Co 87/17

  Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sygn. I Co 87/17 Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego. Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych