Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 703/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 703/16 z wniosku Ryszarda Błaszczyka   o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Starym Waliszewie, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  71, o powierzchni 0,800 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 528/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Jackowi i Marzannie małżonkom Brzozowskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9,51 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem: wartości nominalnej pożyczki w kwocie 11.050 starych złotych (po denominacji w kwocie 1,105 złotych), odsetek w wysokości 10 % w stosunku rocznym za okres od dnia 1 stycznia 1935 roku do daty złożenia wniosku, tj. do dnia 18 października 2010 roku w łącznej kwocie 82.875 starych złotych (po denominacji w kwocie 8,2875 złotych) i ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów w kwocie 1.100 złotych (po denominacji 0,11 złotych), z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona wierzycielce hipotecznej Weronice Pobralskiej zd. Zgóreckiej lub jej spadkobiercom po wykazaniu przez nich nabycia praw do spadku po Weronice Pobralskiej. Niniejszym wzywa się zainteresowane osoby do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

  Nr sprawy:  19/NPU-G/2017

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

   

  Opis zakresu usługi:

  1.    Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego ze szlaków pieszo- jezdnych oraz miejsc parkingowych, zarówno metodą tradycyjną (przy użyciu łopat), jak i pługiem śnieżnym, z niżej wymienionych terenów:

  a)  stanowiska postojowe na parkingach położonych przy budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 1/3 o łącznej powierzchni - 597 m²;

  b)  zjazdy i drogi manewrowe o powierzchni  - 639 m²;

  c)  chodniki i opaski - 990 m²;

  d) krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm – 193  m,

  e)  obrzeża betonowe 8x30 cm – 590 m.

  2.   Posypywanie piaskiem wszystkich terenów wymienionych w pkt 1.

  3.    Wywożenie śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – na życzenie Zleceniodawcy.

  4.    Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich terenach wymienionych w pkt 1 oraz:

         a)  Koszenia, podlewania oraz utrzymania czystości i porządku na trawnikach i patio o łącznej powierzchni – 1840 m2

   

  Prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota pośniegowego oraz posypywaniem piaskiem powinny być wykonywane codziennie w dni robocze w godzinach rannych i zakończone do godziny 7ºº (co jest istotne szczególnie w przypadku terenu parkingu, który od godziny  7ºº zapełnia się pojazdami pracowników Sądu).

  Ofertę proszę przesłać do dnia 21.06.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:

  Pani Urszula Matyjasik

  Sąd Rejonowy w Łowiczu

  Ul. Kaliska 1/3

  99-400 Łowicz

  Oferta na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych, nie otwierać przed 21.06.2017r.; godz. 12:15.

  Otwarcie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w  Łowiczu w dniu 21.06.2017r. o godzinie 12:15 w pok. nr 218 III piętro.

   

  Załączniki:

  Zaproszenie do składania ofert

  Projekt umowy

  Zakres czynności

  Wykaz osób

  Formularz ofertowy

  Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty