Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 450/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Zbyszkowi Trzos i Teresie Trzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20 zł (dwadzieścia złotych) tytułem wierzytelności na rzecz Feliksy Tąderowskiej, zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu nr LD1O/00015049/9, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Feliksy Tąderowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione,  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Tadeuszowi Miazkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.111,15 zł (osiem tysięcy sto jedenaście złotych piętnaście groszy) tytułem spłaty na rzecz Jarosława Miazka z jego udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Łowiczu objętych księgami wieczystymi o numerach LD1O/00045651/1 i LD1O/00014026/5 zasądzonej na rzecz Jarosława Miazka zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie I Ns 474/16, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Jarosławowi Miazkowi. Niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400 (czterysta) złotych tytułem części wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, należnego uczestnikowi Grzegorzowi Buremu, będącemu współwłaścicielem nieruchomości położonej w Łowiczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1561/2 i 1563, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą  LD1O/00036498/4 w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sochaczew - Łowicz 1, zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt INs 567/17. Niniejszym wzywa się Grzegorza Burego - uprawnionego do odbioru depozytu, pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 285/18 z wniosku Grażyny Gromek z udziałem Henryki Kośmider o stwierdzenie, że Grażyna Gromek nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0006 Jerzewo, jednostce ewidencyjnej Kiernozia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 149, 45 o pow. 3, 56 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 832/16