Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

  Nr sprawy:  19/NPU-G/2017

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

   

  Opis zakresu usługi:

  1.    Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego ze szlaków pieszo- jezdnych oraz miejsc parkingowych, zarówno metodą tradycyjną (przy użyciu łopat), jak i pługiem śnieżnym, z niżej wymienionych terenów:

  a)  stanowiska postojowe na parkingach położonych przy budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 1/3 o łącznej powierzchni - 597 m²;

  b)  zjazdy i drogi manewrowe o powierzchni  - 639 m²;

  c)  chodniki i opaski - 990 m²;

  d) krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm – 193  m,

  e)  obrzeża betonowe 8x30 cm – 590 m.

  2.   Posypywanie piaskiem wszystkich terenów wymienionych w pkt 1.

  3.    Wywożenie śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – na życzenie Zleceniodawcy.

  4.    Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich terenach wymienionych w pkt 1 oraz:

         a)  Koszenia, podlewania oraz utrzymania czystości i porządku na trawnikach i patio o łącznej powierzchni – 1840 m2

   

  Prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota pośniegowego oraz posypywaniem piaskiem powinny być wykonywane codziennie w dni robocze w godzinach rannych i zakończone do godziny 7ºº (co jest istotne szczególnie w przypadku terenu parkingu, który od godziny  7ºº zapełnia się pojazdami pracowników Sądu).

  Ofertę proszę przesłać do dnia 21.06.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:

  Pani Urszula Matyjasik

  Sąd Rejonowy w Łowiczu

  Ul. Kaliska 1/3

  99-400 Łowicz

  Oferta na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych, nie otwierać przed 21.06.2017r.; godz. 12:15.

  Otwarcie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w  Łowiczu w dniu 21.06.2017r. o godzinie 12:15 w pok. nr 218 III piętro.

   

  Załączniki:

  Zaproszenie do składania ofert

  Projekt umowy

  Zakres czynności

  Wykaz osób

  Formularz ofertowy

  Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 • Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

  Nr sprawy:  19/NPU-G/2017

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

  Więcej  w zakładce: Zamówienia publiczne > Niepodlegające ustawie

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 142/17

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 142/17 z wniosku Barbary Morawy o stwierdzenie, że Barbara Morawa nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej położonej w Łyszkowicach powiat Łowicki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  działka o nr 369 o pow. 1, 04 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku. 

 • OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE

  Nr sprawy:  13/NPU-G/2017

  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH
  W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwatorskich polegających na drobnych naprawach i usuwaniu bieżących usterek

  Opis przedmiotu: 

  1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do postępowania
   i stanowi jego integralną część. 

  Forma współpracy:

  • umowa do 31.12.2017r.,
  • wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.

   Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, do dnia 12.05.2017 r. do godz. ­­12:00. – biuro podawcze lub pokój 224.

   Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

  Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, w dniu 12.05.2017 r. o godz. ­­12:15. – sala 218, II piętro.

   Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   Dodatkowych informacji udzielą:

  1/. Roman Wołowiec – 46 83-04-327

  2/. Justyna Kowalska – 46 83-04-317  

  Załączniki:

  Zakres usług

  Formularz ofertowy