Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniu 19 października 2017 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 16 do 20 października 2017 roku przypada Tydzień Mediacji

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie INs 360/12

  W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Skowronku, zmarłym dnia 5 czerwca 2011r. w Smardzewicach, ostatnio zamieszkałym w Krępie 64, gminie Domaniewice, posiadającego nr PESEL 74081206732. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 703/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 703/16 z wniosku Ryszarda Błaszczyka   o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Starym Waliszewie, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  71, o powierzchni 0,800 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 528/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Jackowi i Marzannie małżonkom Brzozowskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9,51 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem: wartości nominalnej pożyczki w kwocie 11.050 starych złotych (po denominacji w kwocie 1,105 złotych), odsetek w wysokości 10 % w stosunku rocznym za okres od dnia 1 stycznia 1935 roku do daty złożenia wniosku, tj. do dnia 18 października 2010 roku w łącznej kwocie 82.875 starych złotych (po denominacji w kwocie 8,2875 złotych) i ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów w kwocie 1.100 złotych (po denominacji 0,11 złotych), z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona wierzycielce hipotecznej Weronice Pobralskiej zd. Zgóreckiej lub jej spadkobiercom po wykazaniu przez nich nabycia praw do spadku po Weronice Pobralskiej. Niniejszym wzywa się zainteresowane osoby do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.